Kullanım Koşulları

HAYAT SU 
KULLANIM ŞARTLARI 
GİRİŞ
Bu Kullanım Şartları ile SIRMAGRUP İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Bundan böyle “HAYAT” olarak anılacaktır) olarak sahip olduğumuz www.hayatsu.com.tr alan adlı internet sitesi ve mobil uygulamasında (www.hayatsu.com.tr alan adlı internet sitesi ve mobil uygulama bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) sunduğumuz hizmetlere ilişkin koşulları ve İnternet Sitesi’nin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemekteyiz. 
 
Bu Kullanım Şartları’nda İnternet Sitesi’ne üye olan internet kullanıcısı/tüketici “Üye” olarak anılmaktadır. 
 
İnternet Sitesi’ne erişen Üye’den, İnternet Sitesi’ni kullanmadan ve/veya üye olmadan önce burada yazılı olan Kullanım Şartları’nı okuması beklenmektedir. Belirtilen şartların herhangi birinin uygun olmaması halinde Üye’nin İnternet Sitesi’ni kullanmaması beklenmektedir. Üye’nin, İnternet Sitesi’nden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Kullanım Şartları’na uymayı taahhüt ettiği kabul edilir.
 
İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER
İnternet Sitesi, bu Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi çerçevesinde Üye’ye İnternet Sitesi’nde yer alan ürünleri sipariş etmeye imkan sağlayan bir ortam sunmaktadır. 
 
İnternet Sitesi üzerinden erişilen yukarıda sayılı ancak bunlarla sınırlı olmayan hizmetlerin verilmesinde ve ürünlerin teslim edilmesinde HAYAT, bayiler ile işbirliği içerisindedir. 
 
KULLANIM ŞARTLARI
1. Üye için İnternet Sitesi’nin kullanımı ücretsizdir. Ancak aşağıda yazılı durumlarda HAYAT, Üye’nin İnternet Sitesi’ni kullanımını engelleyebileceği gibi bu eylemleri gerçekleştirilen kişiler hakkında yasal yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır. Bu haller sınırlı sayıda olmaksızın şu şekilde belirtilmektedir: 
İnternet Sitesi’nden faydalanırken HAYAT’a, İnternet Sitesi’ne ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir suretle zarar verilmesi,
İşbu Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi ve/veya HAYAT’ın bildirdiği her türlü kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması,
Eksik, yanlış, yanıltıcı bilgilerin, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin İnternet Sitesi’ne kaydedilmesi,
Fikri mülkiyet hakları HAYAT’a ait olan, İnternet Sitesi’nde yer alan her türlü içerik ve unsurların izinsiz, kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması,
İnternet Sitesi’nin genel güvenliğini tehdit edecek, İnternet Sitesi’nin ve İnternet Sitesi’nde kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların, virüslerin ya da bunlara benzer teknolojilerin kullanılması, kullanılmaya çalışılması, bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi ve bunlarla benzer her türlü eylem, 
Doğru, güncel olmayan bilgilerin kullanılarak veya başka kişilere ait bilgiler kullanılarak işlem yapılması, üyelik hesabı oluşturması,
Üye’nin, İnternet Sitesi’nin herhangi bir açığından faydalanarak, HAYAT’a ve/veya İnternet Sitesi’ne  zarar vermesi, üçüncü tarafların zarara uğraması, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiillerinin HAYAT tarafından tespit edilmesi.
Yukarı sayılan eylemlerden bir veya birden fazlanın gerçekleşmesi halinde HAYAT’ın kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme hakkı da saklıdır.
2. Üye’nin İnternet Sitesi’ne giriş için kullanacağı kullanıcı adı, şifre gibi giriş bilgilerinin korunması Üye’nin kendi sorumluluğundadır. Üye’nin üyelik hesabı kendisine özeldir ve üçüncü kişilere devredilemez. Giriş bilgileri üçüncü taraflarla paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye, İnternet Sitesi üzerindeki hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan sorumludur.
 
3. Üye, bir başkasının bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai yükümlülük Üye’ye aittir.
 
4. İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetler ve/veya ürünler HAYAT ve/veya HAYAT’ın anlaşmalı olduğu üçüncü taraflarca sonlandırılabilir, geri çekilebilir. Böyle bir durumda Üye’nin her ne ad altında olursa olsun bir zarar talebinde bulunma hakkı yoktur.
 
5. Üyelik hesabını silen ve/veya üyelik hesabı HAYAT tarafından haklı sebeple silinen Üye, İnternet Sitesi’ndeki ilgili hizmetlerden faydalanamayacaktır. 
 
6. İnternet Sitesi üzerinden sipariş verildiğinden Üye’ye bir sipariş teyit e-postası iletilir. 
 
7. Fiyatın açıkça ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yanlış olması ve Üye’den bunu bilmesinin açıkça bekleneceği hallerde HAYAT’ın Ürünleri yanlış/düşük fiyattan sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 
8. İnternet Sitesi, HAYAT’ın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. HAYAT bu bağlantı ve referanslardan sorumlu değildir. İnternet Sitesi’nin diğer internet sitelerine bağlantı verdiği veya yönlendirdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait kullanım şartları, gizlilik ve güvenlik politikaları geçerlidir..
 
9. HAYAT, İnternet Sitesi ve sunduğu hizmetlerle ilgili her türlü geri bildirime açık olup Üye iletişim sayfasından form göndermek ve müşteri hizmetlerini aramak suretiyle geri bildirimde bulunabilir. İnternet Sitesi üzerinden iletilen tüm bu geri bildirimler HAYAT’ın mülkiyetindedir.
 
10. Üye, işbu Kullanım Şartları’na ve Üyelik Sözleşmesi’ne uyarak İnteret Sitesi’ndeki  hizmetlerden faydalanmakla yükümlüdür.
 
11. Üye, İnternet Sitesi’nden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve  diğer ilgili mevzuat hükümleri ile HAYAT’ın yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul ve taahhüt eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.
 
12. Üye İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetlerden alt yapı çalışmaları, güncelleme çalışmaları, teknik arızalar ve üçüncü tarafların takdirinde olan konular dışında yararlandırılacaktır. 
 
13. HAYAT verdiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Kullanım Şartları’nda herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. HAYAT tek taraflı olarak, İnternet Sitesi’nde  verdiği hizmeti tamamen veya kısmen, sürekli veya geçici, herhangi bir gerekçe göstermeksizin durdurmak, içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkına sahiptir. HAYAT, güncel Kullanım Şartları’nı yine aynı link altında İnternet Sitesi’nde yayınlayacaktır. Güncel Kullanım Şartları, yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve İnternet Sitesi’nin kullanımı o andan itibaren güncel Kullanım Şartları’na bağlı olacaktır.
 
14. İnternet Sitesi’de uygun ve gerekli saklama ve güvenlik önlemleri alınmasına karşın internet ortamında toplanan verilere yönelik izinsiz erişim riski her zaman mevcuttur. Bu nedenle, üçüncü şahısların yetkisiz erişiminden tam olarak korunacağı hiçbir zaman HAYAT tarafından tam olarak garanti edilmemektedir.
 
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
 
İnternet Sitesi’nde sunulan ve bunlarla sınırlı olmayan her türlü unsurun, içeriğin, görsellerin, yazıların, grafiklerin, animasyonların, markaların, yazılım kodlarının ve her türlü eser yürürlükte bulunan fikri ve sınai haklar mevzuatı kapsamında korunmakta olup her türlü hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. İnternet Sitesi’nde yer alan herhangi bir unsuru, içeriği herhangi bir mecrada yayınlamak veya İnternet Sitesi’ne HAYAT’ın yazılı izni olmadan link vermek yasaktır.
 
SON HÜKÜMLER
 
1. Üye’nin, Kullanım Şartları’na aykırı davranmaları sonucunda oluşacak durumlarda, diğer Üyelerin, HAYAT’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
2. Bu Kullanım Şartları’nın uygulanması Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve çıkacak uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
3. Bu Kullanım Şartları, İnternet Sitesi’nin kullanılmaya devam edildiği ve HAYAT tarafından güncellenmediği sürece yürürlükte kalacaktır.